STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tuabin sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp FlowMIR MIR S.r.l. MIR S.r.l. Phụ kiện máy đo chức năng hô hấp Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B