STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi lấy máu đơn 250ml chứa chống đông CPDA-1 DEMOTEK Demophorius Ltd., Demophorius Ltd., Túi lấy máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 - Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C
2 Túi lấy máu ba 250ml chứa chống đông CPD và chất bảo quản hồng cầu SAGM DEMOTEK Demophorius Ltd., Demophorius Ltd., Túi lấy máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 - Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C
3 Túi lấy máu ba 350ml chứa chống đông CPD và chất bảo quản hồng cầu SAGM DEMOTEK Demophorius Ltd., Demophorius Ltd., Túi lấy máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 - Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C
4 Túi lấy máu nhi DEMOTEK Demophorius Ltd., Demophorius Ltd., Túi lấy máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 - Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C