STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo HOYA-PS AF-1 PC-60AD HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
2 Thủy tinh thể nhân tạo HOYA-PS AF-1 PY-60AD HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
3 Thủy tinh thể nhân tạo HOYA-PS AF-1 PY-60R HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
4 Thủy tinh thể nhân tạo Hoya iSert 150 HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
5 Thủy tinh thể nhân tạo Hoya iSert 151 HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
6 Thủy tinh thể nhân tạo Hoya iSert 250 HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
7 Thủy tinh thể nhân tạo Hoya iSert 251 HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
8 Thủy tinh thể nhân tạo HOYA iSert 255 HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
9 Thủy tinh thể nhân tạo Hoya Vivinex iSert XY1 HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
10 Thủy tinh thể nhân tạo Hoya Vivinex iSert XC1 HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C
11 Thủy tinh thể nhân tạo HOYA Vivinex Toric (HOYA Vivinex Toric XY1AT2, HOYA Vivinex Toric XY1AT3, HOYA Vivinex Toric XY1AT4, HOYA Vivinex Toric XY1AT5, HOYA Vivinex Toric XY1AT6, HOYA Vivinex Toric XY1AT7, HOYA Vivinex Toric XY1AT8, HOYA Vivinex Toric XY1AT9) HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore HOYA Medical singapore Pte Ltd/ Singapore Cấy ghép thay thế thủy tinh thể Quy tắc 5 TTBYT Loại C