STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi rỗng dùng để chứa thành phần máu Theo phụ lục Theo phụ lục Maco pharma Dùng để chứa thành phần máu Quy tắc 2, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C