STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Steris Dùng trong phòng mổ Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Đèn mổ và phụ kiện Xled; Hexalux Steris Steris Dùng trong phòng mổ Quy tắc 12 TTBYT Loại A