STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu rỗng Theo phụ lục Theo phụ lục Demophorius Ltd Túi đựng máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 – Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C
2 Túi lấy máu bốn Theo phụ lục Theo phụ lục Demophorius Ltd Túi đựng máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 – Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C
3 Túi lấy máu ba Theo phụ lục Theo phụ lục Demophorius Ltd Túi đựng máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 – Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C
4 Túi lấy máu đôi Theo phụ lục Theo phụ lục Demophorius Ltd Túi đựng máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 – Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C
5 Túi lấy máu đơn Theo phụ lục Theo phụ lục Demophorius Ltd Túi đựng máu sử dụng trong truyền máu Quy tắc 2 – Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản TTBYT Loại C