STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ấn đè củng mạc K-1111; K-1112/1 K-1112/2; K-1112/3 Khosla Surgical Industries Khosla Surgical Industries Dùng trong phẫu thuật mắt Qui tắc 6 TTBYT Loại A
2 Ấn đè củng mạc IG-2970; IG-2972 IG-2974; IG-2984 IG-2986 Indo-German Surgical Corporation Indo-German Surgical Corporation Dùng trong phẫu thuật mắt Qui tắc 6 TTBYT Loại A