STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 8 thông số huyết học ADVIA 120/2120/2120i CSF Controls (Tên trên nhãn: ADVIA 120/ ADVIA 2120/ ADVIA 2120i TESTpoint) STRECK, Inc Siemens Healthcare Diagnostics Inc ADVIA TESTpoint CSF Controls là vật liệu tham chiếu huyết học được dùng để theo dõi độ chụm và độ chính xác của các hệ thống Huyết học ADVIA 120/2120/2120i khi phân tích các mẫu CSF. Quy tắc 6 (TTBYT chẩn đoán In-vitro) TTBYT Loại B