STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Co nối dẫn lưu bộ tim phổi nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd Dùng để kết nối các dân dẫn trong mổ tim Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bình dẫn lưu áp lực âm có trocar Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd Dùng để dẫn lưu dịch và chứa dịch ra khỏi cơ thể Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống dẫn lưu màng phổi thẳng Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd Dùng để dẫn lưu dịch ra khỏi cơ thể Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống dẫn lưu màng phổi Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd Dùng để dẫn lưu dịch ra khỏi cơ thể Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Túi dẫn lưu dịch có Trocar Theo phụ lục Theo phụ lục Biometrix Ltd Dùng để dẫn lưu dịch và chứa dịch ra khỏi cơ thể Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B