STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền các loại dùng cho máy bơm nuôi ăn E-1004SP, EN-1004SP ALCOR Scientific Inc ALCOR Scientific Inc Dây truyền các loại dùng cho máy bơm nuôi ăn Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Túi chứa dinh dưỡng kèm dây truyền các loại dùng cho máy bơm nuôi ăn E-0500SP, E-1200SP, E-1203SP, EN-0500SP, EN-1200SP, EN-1203SP ALCOR Scientific Inc ALCOR Scientific Inc Túi chứa dinh dưỡng kèm dây truyền các loại dùng cho máy bơm nuôi ăn Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Máy bơm nuôi ăn bệnh nhân và phụ kiện kèm theo S-3000-IU; SENTINELplus® Enteral Feeding Pump ALCOR Scientific Inc ALCOR Scientific Inc Máy bơm dinh dưỡng nuôi ăn bệnh nhân qua sonde dạ dày Quy tắc 11, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B