STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục STERIVIC Medical Co.,Ltd Gói dụng cụ để hấp tiệt trùng Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giấy gói dụng cụ hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục STERIVIC Medical Co.,Ltd Gói dụng cụ để hấp tiệt trùng Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Chỉ thị hóa học Theo phụ lục Theo phụ lục STERIVIC Medical Co.,Ltd Kiểm soát dụng cụ đã được hấp tiệt trùng và dụng cụ chưa hấp tiệt trùng Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A