STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bóng bóp Ambu Mark IV Resuscitator; Ambu Spur II; Ambu Oval Silicone Resuscitator; Ambu Plus Silicone Resuscitator Ambu Limited Ambu A/S Đưa một lượng khí qua bóng Ambu vào phối người bệnh, hỗ trợ hô hấp Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Mặt nạ hồi sức Ambu Ultraseal Disposable Anesthesia Face Mask; Ambu Disposable Face Mask; Ambu Silicone Face Mask; Ambu King Mask; Ambu Limited Ambu A/S Hỗ trợ hô hấp Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Valve điều chỉnh Ambu Reusable Peep 20 Valve; Ambu Reusable Peep 10 Valve Ambu Limited Ambu A/S Điều chỉnh áp suất cho Bóng bóp Ambu Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Nẹp cố định cổ Ambu Perfit Collar; Ambu Perfit Ace; Ambu Mini Perfit Ace; Ambu Redi-Ace Ambu Limited Ambu A/S Cố định cột sống cổ trong quá trình chăm sóc bệnh nhân hay di chuyển Quy tắc 2; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A