STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân (hoạt động bằng cơ) A8; A9; A10; All ; Al2, Al3; A14; Al5; Al6; Al7; Al8; Al9; A20; A21; A22; A23; A24; A25; A26; A26-l ; A27; A28; A29; A30; A31 ; A32; A33; A34; A35; A36; A37; A38; A39; A40; A41; A42; A43; A44; A44-l; A45; A46; A46-1 Renqiu Medical Equipment Factory Renqiu Medical Equipment Factory Dùng cho bệnh nhân khám và điều trị tại bệnh viện Quy tắc 6, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
2 Bàn ăn cho bệnh nhân F4; F4-1; F4-2; F4-3; F4-4 Renqiu Medical Equipment Factory Renqiu Medical Equipment Factory Dùng để đồ ăn cho bệnh nhân Quy tắc 6, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
3 Xe phát thuốc B7; B8; B8-l ; B9; B9-1; B9-2; B9-3; BlO; Bl0-1 ; B10-2; 810-3; Bll ; 811-1; B12; B12-l ; B12-2; 812-3; 812-4; B13; Bl4; Bl4-1; Bl4-2; B14-3; Bl5; B16; Bl7; Bl8; B19; B20; B21; B22; B23; B24; B25; B26; B27; B28; B29; B32; B33; B34; B35; B36; B37; B38; B39; B40; B41; B42 Renqiu Medical Equipment Factory Renqiu Medical Equipment Factory Dùng để đẩy thuốc và dụng cụ trong bệnh viện Quy tắc 6, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
4 Tủ đựng thuốc và đồ dùng Cl; C2; C3; C4; C4-1; C5; C6; C7; C8; C9; ClO; Cll; Cl2; Cl3; Cl4; Cl5; Cl6; Cl7; C18; Cl9; C20; C21 Renqiu Medical Equipment Factory Renqiu Medical Equipment Factory Đựng các loại thuốc và dồ dùng của bệnh nhân Quy tắc 6, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
5 Cây treo dịch truyền F8; F9; F10 Renqiu Medical Equipment Factory Renqiu Medical Equipment Factory Treo dịch truyền cho bệnh nhân Quy tắc 6, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
6 Ghế truyền dịch Dl; D2; D3; D4; D5; D5-1; D5-2; D6; D7 Renqiu Medical Equipment Factory Renqiu Medical Equipment Factory Để truyền dịch cho bệnh nhân Quy tắc 6, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A
7 Xe đẩy cáng cấp cứu B1; B2; B3; B4; B5; B6; B4-1 Renqiu Medical Equipment Factory Renqiu Medical Equipment Factory Dùng để chuyên chở bệnh nhân Quy tắc 6, (Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế in vitro) TTBYT Loại A