STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi oxy SY-30L, SY-42L Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd, China Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd, China Thiết bị sử dụng để chứa đựng oxy. Thiết bị chẩn đoán invitro Quy tắc 2, Phần III, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A