STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng nước tiểu HTB1231 HITEC MEDICAL CO., LTD HITEC MEDICAL CO., LTD Chứa nước tiểu Quy tắc 4 của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bộ dây truyền dịch Theo phụ lục Theo phụ lục HITEC MEDICAL CO., LTD Đưa dịch truyền và/hoặc thuốc vào hệ tuần hoàn của cơ thể Quy tắc 2, Phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B