STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ( chi tiết xem phụ lục đính kèm ) Theo phụ lục Randox Laboratories Limited Randox Laboratories Limited Dùng để kiểm soát chất tượng cho các thông số xét nghiệm định tính và bán định lượng Quy tắc 6 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B