STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đựng tạng 3M™ Steri-Drape™ Isolation bag 3M Edumex S.A De C.V 3M Company, 3M Health Care, 3M Center Túi đựng tạng dùng trong môi trường vô trùng để và/hoặc cô lập hoặc chứa các bộ phận cơ thể trong quá trình phẫu thuật. Túi đựng tạng chỉ dành cho mục đích sử dụng bên ngoài Quy tắc 2, Mục A, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B