STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101171 Trình kết nối CPC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

101172 Trợ cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0474PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN Còn hiệu lực
02/04/2021

101173 Trợ cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0644PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
11/01/2022

101174 Trợ cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0643PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
11/01/2022

101175 Trợ cụ Captiv Freeliner TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN 0122PL Còn hiệu lực
28/01/2022

101176 Trợ cụ dùng cho phẫu thuật cố định cột sống lưng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2020

101177 Trợ cụ dùng trong phẫu thuật sử dụng miếng ghép đĩa đệm liền vít TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2020

101178 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0423PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
13/09/2023

101179 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0723PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
20/09/2023

101180 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Đã thu hồi
28/06/2019