STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101231 Trợ cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0643PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
11/01/2022

101232 Trợ cụ Captiv Freeliner TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN 0122PL Còn hiệu lực
28/01/2022

101233 Trợ cụ dùng cho phẫu thuật cố định cột sống lưng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2020

101234 Trợ cụ dùng trong phẫu thuật sử dụng miếng ghép đĩa đệm liền vít TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2020

101235 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0423PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
13/09/2023

101236 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0723PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
20/09/2023

101237 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Đã thu hồi
28/06/2019

101238 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Đã thu hồi
11/07/2019

101239 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
10/09/2019

101240 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Còn hiệu lực
16/10/2019