STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101491 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200809 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

101492 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3004-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIOLEADER Còn hiệu lực
26/01/2021

101493 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180804-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

101494 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

101495 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 11072022.02/SD/BPL Còn hiệu lực
12/07/2022

101496 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230530/SD/BPL Còn hiệu lực
30/05/2023

101497 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0222022ST/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

101498 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0372021ST-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

101499 Trụ lành thương (Digital Healing Abutment) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020193A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
30/03/2020

101500 Trụ lành thương dùng trong cấy ghép nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 01DT-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
11/08/2023