STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101631 Tủ ấm lạnh đối lưu cưỡng bức TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 144.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

101632 Tủ Ấm Nhiều Ngăn Dùng Cho IVF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 624.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Đã thu hồi
25/11/2020

101633 Tủ Ấm Nhiều Ngăn Dùng Cho IVF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 624.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2021

101634 Tủ ấm nhiều ngăn dùng cho IVF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 25052023ESCO/PLB Còn hiệu lực
31/05/2023

101635 Tủ ấm nhiều ngăn dùng cho IVF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 16052023ESCO/PL Còn hiệu lực
10/07/2023

101636 Tủ âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 22-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
26/06/2019

101637 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 107-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
28/06/2019

101638 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 107DC-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/06/2019

101639 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190610.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
07/10/2019

101640 Tủ âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 163-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
30/11/2019