STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102931 Rotating Connector TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 079-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

102932 Rotating Hub TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 132-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

102933 Rotating PC A'ssy without end cap (Ống nối) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2624 PL-TTDV Công Ty TNHH Sungwon Medical Còn hiệu lực
02/01/2020

102934 Rotavirus and Adenovirus Combo Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện định tính Rotavirus và Adenovirus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 153/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

102935 Rotavirus Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện định tính kháng nguyên Rotavirus) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 153/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2023

102936 Rotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 05/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
21/02/2020

102937 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-62/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/07/2020

102938 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-935/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/12/2019

102939 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 65/2023/NA-PL Còn hiệu lực
17/04/2023

102940 Round Filter plate part1 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 157-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019