STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109261 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

109262 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL-6 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

109263 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL‑6 (Interleukin‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1435/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
25/02/2021

109264 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL‑6 (Interleukin‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1532/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
25/02/2021

109265 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Inorganic Phosphorus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 302-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
02/07/2024

109266 Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-148/2022/PL Còn hiệu lực
25/10/2022

109267 Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3300/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

109268 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3426/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

109269 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3427/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

109270 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023