STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109271 Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 48/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

109272 Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 48/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

109273 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 120-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
01/07/2024

109274 Thuốc thử xét nghiệm định lượng interferon gamma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3852/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

109275 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL-6) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3572/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

109276 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2853/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

109277 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3099/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/09/2022

109278 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3236/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
03/11/2022

109279 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3569/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

109280 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3571/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023