STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109321 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23030 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

109322 Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3922/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2024

109323 Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 20/2024/SVN-PL Còn hiệu lực
12/04/2024

109324 Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 21/2024/SVN-PL Còn hiệu lực
12/04/2024

109325 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Myoglobin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 05/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

109326 Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin (MYO) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

109327 Thuốc thử xét nghiệm định lượng N-MID osteocalcin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3301/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

109328 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

109329 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

109330 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Ca, pH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024