STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109331 Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimmer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0407.4/STV Còn hiệu lực
04/07/2023

109332 Thuốc thử xét nghiệm định lượng dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA‑S) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3305/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

109333 Thuốc thử xét nghiệm định lượng DHEA-S TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

109334 Thuốc thử xét nghiệm định lượng DHEA‑S (dehydroepiandrosterone sulfate) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1776/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/07/2021

109335 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 124/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
26/07/2021

109336 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 151/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
30/07/2021

109337 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1930/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2021

109338 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1988/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

109339 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0007 Còn hiệu lực
07/03/2022

109340 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2388/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022