STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109351 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Epinephrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 252 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

109352 Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1550/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2021

109353 Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3282/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

109354 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3424/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

109355 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3425/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

109356 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 126-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
01/07/2024

109357 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol (E2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

109358 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2956/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/08/2022

109359 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2966/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

109360 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 80/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022