STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109371 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2863/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

109372 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2864/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

109373 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3033/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

109374 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3063/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

109375 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3297/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

109376 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

109377 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23011 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2023

109378 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3528/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

109379 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3529/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

109380 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023