STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109401 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1548/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2021

109402 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2056/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

109403 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

109404 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

109405 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3954/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2024

109406 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2058/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

109407 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2645/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

109408 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2681/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

109409 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fT3 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

109410 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023