STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109481 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prealbumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 304-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
02/07/2024

109482 Thuốc thử xét nghiệm định lượng procainamide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3144/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

109483 Thuốc thử xét nghiệm định lượng procainamide TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3575/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

109484 Thuốc thử xét nghiệm định lượng procainamide TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3576/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

109485 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Procalcitonin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23010 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2023

109486 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Procalcitonin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

109487 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1537/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/03/2021

109488 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1664/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

109489 Thuốc thử xét nghiệm định lượng progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3279/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

109490 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023