STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109491 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3445/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2023

109492 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3774/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

109493 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3776/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

109494 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính Antithrombin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/HUMAN-VN/VBPL Còn hiệu lực
03/07/2024

109495 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính cholinesteraza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

109496 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của LDH trong huyết thanh hoặc huyết tương người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

109497 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2156/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021

109498 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính kháng yếu tố Xa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3854/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2023

109499 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 51/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021

109500 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (vWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 78/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/10/2021