STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113141 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1862 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/02/2022

113142 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1215 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

113143 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HT-MEDICAL 03/2022/PL- HTMEDICAL Còn hiệu lực
01/04/2022

113144 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 37/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

113145 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1826-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

113146 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 032023/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
27/10/2023

113147 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 45/2024/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2024

113148 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 01-2024/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
24/06/2024

113149 Tủ tiệt trùng UV có hẹn giờ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 02/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

113150 Tủ tiệt trùng UV có hẹn giờ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 04/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023