STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113151 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1238/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

113152 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM NL2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

113153 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1862 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/02/2022

113154 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1215 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

113155 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HT-MEDICAL 03/2022/PL- HTMEDICAL Còn hiệu lực
01/04/2022

113156 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 37/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

113157 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1826-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

113158 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 032023/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
27/10/2023

113159 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 45/2024/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2024

113160 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 01-2024/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
24/06/2024