STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113171 Tủ thao tác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG HELIUS PL2023-2512 Còn hiệu lực
11/01/2024

113172 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 623.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2020

113173 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 351.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2021

113174 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 02PL/ESCO Còn hiệu lực
28/10/2022

113175 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 2605PL/ESCO/A Còn hiệu lực
31/05/2023

113176 Tủ thao tác IVF TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 16052023PL/ESCO Còn hiệu lực
20/06/2023

113177 Tủ thao tác PCR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 625.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2020

113178 Tủ thao tác PCR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 207.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
05/07/2021

113179 Tủ thao tác PCR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 37921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
14/08/2021

113180 Tủ thao tác PCR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
21/08/2021