STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117791 Viên đặt hậu môn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190597-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fansy Đã thu hồi
25/11/2020

117792 Viên đặt hậu môn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190597 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FANSI Còn hiệu lực
25/11/2020

117793 Viên đặt hậu môn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH 220001473/PCBA-HN Còn hiệu lực
31/10/2023

117794 Viên đặt hậu môn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH 1210/HB/BPL Còn hiệu lực
31/10/2023

117795 Viên đặt hậu môn Healit Rectan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN KHANG 02/2022/PLTBYT Còn hiệu lực
06/06/2024

117796 Viên đặt hậu môn trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K 01/3KP1122 Còn hiệu lực
14/11/2022

117797 Viên đặt hậu môn và trực tràng TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 107/170000001/PCBPL-BYT (2019) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Nam Phú Còn hiệu lực
26/08/2020

117798 Viên đặt hậu môn và trực tràng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3846-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2021

117799 Viên đặt hậu môn và trực tràng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3810-5PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/08/2021

117800 Viên đặt hậu môn, đại trực tràng TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 89/170000001/PCBPL-BYT (2018) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Nam Phú Còn hiệu lực
26/08/2020