STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118671 Vòng van tim nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019

118672 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/04/48 Còn hiệu lực
21/04/2022

118673 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
08/07/2019

118674 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 41/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2019

118675 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

118676 Vòng vén mô mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181607 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
18/03/2021

118677 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 83-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/06/2022

118678 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 101-2022/PL-PT Còn hiệu lực
02/08/2022

118679 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 148/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024

118680 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH 150523/KQPLB-KTSM Còn hiệu lực
31/01/2024