STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119881 Xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH 03/PL/2023/VTECH Còn hiệu lực
03/08/2023

119882 Xi măng nha khoa (G-CEM ONE Paste Pak) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0124GCEM1-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

119883 Xi măng nha khoa Ketac™ Universal TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-006 -2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

119884 Xi măng nha khoa và vật liệu so màu xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-024-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

119885 Xi măng nha khoa và vật liệu so màu xi măng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-054-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

119886 Xi măng phẫu thuật có kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2100/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀ NỘI IEC Còn hiệu lực
11/10/2021

119887 Xi măng phẫu thuật có kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2106/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
11/10/2021

119888 Xi măng phẫu thuật có kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2098A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH Còn hiệu lực
11/10/2021

119889 Xi măng phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2100/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÀ NỘI IEC Còn hiệu lực
11/10/2021

119890 Xi măng phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2106/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KHUÊ VIỆT Còn hiệu lực
11/10/2021