STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119941 Xi măng trám bít ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 20182022/PL-ANGEL-C Đã thu hồi
20/04/2023

119942 Xi măng trám bít ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 3007A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2023

119943 Xi măng trám bít ống tủy nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2889A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

119944 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 16120817 Công Ty TNHH Thiết bị Y tế MENDENT (MEDENT CO., LTD.) Còn hiệu lực
07/08/2019

119945 Xi măng trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019

119946 Xi măng trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019

119947 Xi măng trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019

119948 Xi măng trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019

119949 Xi măng trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019

119950 Xi măng trám răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 440/2412/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/08/2019