STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2271 Băng dính cá nhân y tế KISS DERMA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 40/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2272 Băng dính cá nhân y tế PMKgo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 43/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2273 Băng dính cá nhân y tế Ugotana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2274 Băng dính cá nhân y tế Ugotana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 13/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2275 Băng dính cá nhân y tế Ugotana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 14/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2276 Băng dính cá nhân y tế Ugotana- Đã tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 17/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2277 Băng dính chất liệu PE các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2278 Băng Dính Có Gạc Vô Khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2000/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LAVICHEM Còn hiệu lực
03/02/2021

2279 BĂNG DÍNH CÓ GẠC VÔ KHUẨN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 281123/VB-LVC Còn hiệu lực
28/11/2023

2280 Băng dính có gạc vô khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM 281123-1/VB-LVC Còn hiệu lực
28/11/2023