STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2301 Băng dính cuộn vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 112/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

2302 Băng dính cuộn vải lụa y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 01050122PL/DAVIPHA Còn hiệu lực
22/04/2024

2303 Băng dính cuộn vải lụa y tế (Medical Silk Tape) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 33/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2304 Băng dính cuộn vải lụa y tế Ugotana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 25/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2305 Băng dính cuộn vải lụa y tế Ugotana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 26/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2306 Băng dính cuộn vải lụa y tế Ugotana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

2307 Băng dính cuộn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ORYZA VIỆT NAM 9/5/PCBPL-Oryza Còn hiệu lực
09/05/2024

2308 Băng dính DECOMED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 264A/170000006/PCBPL-BYT; 264B/170000006/PCBPL-BYT; 264C/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
12/01/2020

2309 Băng dính dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT 06/TLP-BPL Còn hiệu lực
20/06/2023

2310 Băng dính dùng trong y tế (các kích cỡ) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 75/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023