STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77601 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 37/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

77602 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2844A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

77603 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 06/PLVM Còn hiệu lực
30/03/2023

77604 Máy X-Quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ PLTTBYT/GV/23.09-02 Còn hiệu lực
11/09/2023

77605 Máy X-quang di động JUMONG MOBILE và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4061-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
30/11/2021

77606 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4712021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
20/10/2021

77607 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210799/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2021

77608 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210938-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

77609 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 161/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

77610 Máy X-quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 163/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021