STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77911 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

77912 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

77913 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 257/2022/NP-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

77914 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 299/2022/NP-PL Còn hiệu lực
30/12/2022

77915 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 16/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

77916 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 27/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/02/2023

77917 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 93/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

77918 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 105/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

77919 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 165/2023/NP-PL Còn hiệu lực
26/06/2023

77920 Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 93/2023/NA-PL Còn hiệu lực
24/08/2023