STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77921 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL18/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
27/06/2019

77922 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL25/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

77923 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, mạch não, mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 159.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

77924 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành,chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 025.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

77925 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành,chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 030.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2020

77926 ỐNG THÔNG (CATHETER) DẪN LƯU ĐA CHỨC NĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0011-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

77927 Ống thông (Catheter) hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 431/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
21/12/2021

77928 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 035PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
15/06/2021

77929 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 035 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
15/06/2021

77930 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 3021 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022