STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78221 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 174/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

78222 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 175/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

78223 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 176/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

78224 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 177/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

78225 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 91/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

78226 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 92/2023/NP-PL Còn hiệu lực
19/04/2023

78227 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 106/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

78228 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 78/2023/NA-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

78229 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 79/2023/NA-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

78230 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 92/2023/NA-PL Còn hiệu lực
24/08/2023