STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78221 Ống thông dẫn đường (Ống dẫn đường) can thiệp mạch. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021353/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
22/11/2021

78222 Ống thông dẫn đường - Safesheath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/09/2019

78223 Ống thông dẫn đường - Safesheath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0318/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/09/2019

78224 Ống thông dẫn đường - Safesheath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

78225 Ống thông dẫn đường - Safesheath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

78226 Ống thông dẫn đường - Attain Command™ + SureValve™ Guide Catheter for Left-Heart Delivery TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

78227 Ống thông dẫn đường - Attain Select™ II + SureValve™ Delivery Catheter System TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

78228 Ống thông dẫn đường - Delivery Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

78229 Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 77C/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
14/03/2020

78230 Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 110/MCV/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/07/2020