STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78381 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

78382 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-IA-017-D Còn hiệu lực
16/08/2022

78383 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-IA-017-D Còn hiệu lực
16/08/2022

78384 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 01/2023/VN Còn hiệu lực
31/01/2023

78385 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-IA-196-D Còn hiệu lực
02/03/2023

78386 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 54/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

78387 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0003-2023 Còn hiệu lực
20/07/2023

78388 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 206 PL-TTDV Còn hiệu lực
01/08/2023

78389 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 011DIRUI/MD Còn hiệu lực
10/10/2023

78390 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 604/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2023