STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78381 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin và hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2705/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

78382 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 26/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

78383 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính amylaza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

78384 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính cholinesteraza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

78385 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2156/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021

78386 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 51/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021

78387 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (vWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 78/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/10/2021

78388 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 30/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
09/09/2022

78389 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1892/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/08/2021

78390 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1893/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
07/08/2021