STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78431 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/2022/PCBPL/CPV-VADI Còn hiệu lực
26/12/2022

78432 Phụ tùng máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV009/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

78433 Phụ tùng máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV018/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

78434 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

78435 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV020/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

78436 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
24/08/2022

78437 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân và Phụ tùng máy cắt đốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 007/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

78438 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV036/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

78439 Phụ tùng máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDILINK Còn hiệu lực
17/08/2022

78440 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019