STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78501 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1981/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

78502 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Số:78521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
22/11/2021

78503 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2665CL24/7/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

78504 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2177/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

78505 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2178/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

78506 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2176/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

78507 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 47/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

78508 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 47/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

78509 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2399/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022

78510 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2400/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2022