STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78561 Máy xét nghiệm điện giải và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 190721/HN-CARE/PLTTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/07/2021

78562 Máy xét nghiệm điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2575 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

78563 Máy xét nghiệm điện giải đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1577/2020/180000028/ PCBPL-BYT Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT Còn hiệu lực
04/11/2020

78564 Máy xét nghiệm điện giải đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1577 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
23/11/2020

78565 Máy xét nghiệm điện giải, bộ tải mẫu, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 37-120120-MEDI/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

78566 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 313/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

78567 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 314/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

78568 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 315/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

78569 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 316/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

78570 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 17/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023