STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78681 Sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1340/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
28/09/2020

78682 Sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1340/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
28/09/2020

78683 Sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1340/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
28/09/2020

78684 Sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1340/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
28/09/2020

78685 Sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1340/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
28/09/2020

78686 Sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2613A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

78687 Sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2753A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/09/2022

78688 Sứ làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2803A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

78689 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 43/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

78690 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 44/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019