STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78681 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-35/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

78682 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-36/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

78683 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-37/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

78684 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-38/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

78685 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-39/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

78686 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 110DIRUI/ĐM Còn hiệu lực
10/10/2023

78687 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 05/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
18/10/2023

78688 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3882/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

78689 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019

78690 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019