STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78711 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 48/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

78712 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động và linh/phụ kiện dùng cho máy TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1674 PL TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chương Nhân Còn hiệu lực
21/11/2019

78713 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 61/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

78714 Máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3107/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022

78715 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 155/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
29/02/2020

78716 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 156/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG, Còn hiệu lực
29/02/2020

78717 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 157/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG, Còn hiệu lực
29/02/2020

78718 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 158/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
29/02/2020

78719 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 159/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG, Còn hiệu lực
29/02/2020

78720 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 160/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
29/02/2020